Varhaisen mukaantulon malli poissaoloihin puuttumisessa Etelä-Savon ammattiopistossa

1. vaihe:

 • kun opiskelijalla on poissaoloja 35 tuntia TAI
 • poissaolo ilman hyväksyttävää syytä on tapahtunut kahtena peräkkäisenä päivänä

  MITÄ TEHDÄÄN
 • ryhmänohjaaja ottaa yhteyttä opiskelijaan ja alaikäisen opiskelijan kohdalla myös opiskelijan huoltajaan ja pyytää selvitystä poissaoloista
 • selvityksen perusteella ryhmänohjaaja käy keskustelua korjaavista toimenpiteistä:
  • varmistetaan, että opiskelijalle on kertynyt riittävä määrä osaamista suhteessa tavoitteisiin ja ammattitaitovaatimuksiin
  • selvitetään, kuinka opiskelija voi osoittaa osaamisen ja oppimisen aihealueeseen soveltuvalla tavalla
  • muut mahdolliset toimenpiteet
 • jos poissaoloille ei ole hyväksyttävää syytä, ryhmänohjaaja antaa tarvittaessasuullisen huomautuksen, jonka hän kirjaa Wilmaan ja tiedottaa asiasta alaikäisen opiskelijan huoltajalle

2. vaihe:

 • kun opiskelijalla on poissaoloja yhteensä 70 tuntia

  MITÄ TEHDÄÄN
 • ryhmänohjaaja on yhteydessä opiskelijaan ja alaikäisen opiskelijan kohdalla myös huoltajaan ja pyytää selvityksen poissaoloista
 • ryhmänohjaaja järjestää ohjauskeskustelun, johon kutsutaan mukaan opinto-ohjaaja ja tarvittaessa muita asiantuntijoita tilanteen jatkoselvittelyä varten (esimerkiksi kuraattori, erityisopettaja, opiskeluterveydenhoitaja). Ryhmänohjaaja kysyy huoltajalta/ täysi-ikäiseltä opiskelijalta suostumuksen.
 • selvitetään opintojen tilanne ja tehdään tarvittavat tarkennukset opiskelijan opiskelusuunnitelmaan (HOPS / HOJKS)
 • opiskelijalle tarjotaan vaihtoehtoja, jotka ovat toteutettavissa omissa opinnoissa, esim.
  • laajennettu työssäoppiminen
  • erityisopetusvastaavan tai laaja-alaisen erityisopettajan tuki
  • opiskeluhuollon laajennettu tuki (opiskelijan ja huoltajan suostumus)
  • ulkoisen verkoston tuki (opiskelijan ja huoltajan suostumus)
  • oman oppilaitoksen työpaja
 • ryhmänohjaaja ja opiskelija tekevät kirjallisen suunnitelman, jossa määritellään kuinka opiskelija hankkii poissaoloajalta puuttuvan osaamisen
 • sovitaan tilanteen seurannasta (mm. opintojen eteneminen sovitusti, säännöllinen läsnäolo opetuksessa)
 • jos poissaoloille ei ole hyväksyttävää syytä, ryhmänohjaaja antaa tarvittaessauuden suullisen huomautuksen, jonka hän kirjaa Wilmaan ja tiedottaa asiasta alaikäisen opiskelijan huoltajalle
 • Ryhmänohjaaja, opinto-ohjaaja tai opiskeluhuollon henkilöstö liputtaa mikkeliläisen opiskelijan Tajua Mut! –järjestelmässä. Liputtaja informoi opiskelijaa tästä.

3. vaihe:

 • kun opiskelijalla on poissaoloja yhteensä 105 tuntia

  MITÄ TEHDÄÄN
 • ryhmänohjaaja on yhteydessä opiskelijaan ja alaikäisen opiskelijan kohdalla myös huoltajaan ja pyytää selvityksen poissaoloista
 • ryhmänohjaaja järjestää ohjauskeskustelun, johon kutsutaan mukaan opinto-ohjaaja ja tarvittaessa muita asiantuntijoita tilanteen jatkoselvittelyä varten (esimerkiksi kuraattori, erityisopettaja, opiskeluterveydenhoitaja). Ryhmänohjaaja kysyy huoltajalta/ täysi-ikäiseltä opiskelijalta suostumuksen.
 • sovitaan korjaavat toimenpiteet ja mikäli poissaolot ovat selvittämättömiä, opiskelijalle tarjotaan vaihtoehtoina esim:
 • oman oppilaitoksen työpaja
 • koulutuskokeilu tai siirto toiselle alalle tai Valma-koulutukseen
 • laajennettu työssäoppiminen
 • erityisopetusvastaavan tai laaja-alaisen erityisopettajan tuki
 • opiskeluhuollon laajennettu tuki (opiskelijan ja huoltajan suostumus)
 • ulkoisen verkoston tuki (opiskelijan ja huoltajan suostumus)

  Jos poissaolojen taustalla ovat opiskelijasta riippumattomat syyt (esim. sairaus), kyseeseen voi tulla opintojen määräaikainen keskeytys, jotta opiskeluaika ei kulu.

  Jos opiskelijan tilanne niin vaatii, voi ratkaisuna olla eroaminen oppilaitoksesta. Oppilaitos huolehtii opiskelijan jatko-ohjauksesta. Alle 25-vuotiaasta opintonsa keskeyttävästä nuoresta ilmoitetaan kotikunnan etsivään nuorisotyöhön. Mahdollisia muita jatko-ohjauspaikkoja voivat olla mm. kunnan sosiaalitoimi, työvoiman palvelukeskukset, TE-toimistot tai kaupungin työpajat.

  Jos poissaoloille ei ole hyväksyttävää syytä, eikä opiskelija ole noudattanut tehtyä suunnitelmaa, rehtori antaa tarvittaessa opiskelijalle kirjallisen varoituksen. Esityksen kirjallisesta varoituksesta valmistelee ryhmänohjaaja ja koulutuspäällikkö.

4. vaihe:

 • kun opiskelijalla on poissaoloja yhteensä 140 tuntia

  MITÄ TEHDÄÄN
 • ryhmänohjaaja on yhteydessä opiskelijaan ja alaikäisen opiskelijan kohdalla myös huoltajaan ja pyytää selvityksen poissaoloista
 • ryhmänohjaaja järjestää ohjauskeskustelun, johon kutsutaan mukaan opinto-ohjaaja ja tarvittaessa muita asiantuntijoita tilanteen jatkoselvittelyä varten (esimerkiksi kuraattori, erityisopettaja, opiskeluterveydenhoitaja). Ryhmänohjaaja kysyy huoltajalta/ täysi-ikäiseltä opiskelijalta suostumuksen.
 • sovitaan korjaavat toimenpiteet (kts. edelliset vaiheet)

Jos poissaoloille ei ole hyväksyttävää syytä, eikä opiskelija ole noudattanut tehtyä suunnitelmaa, voidaan opiskelijalle tarvittaessa esittää määräaikaista erottamista oppilaitoksesta. Päätöksen tekee alle kolmen kuukauden määräaikaisen erottamisen osalta rehtori, ja pidemmän erottamisen osalta seuraamustoimikunta. Ennen päätöksen tekemistä ko. rangaistuksesta, tulee kuulla opiskelijaa ja alaikäisen opiskelijan huoltajaa. Määräaikaisen erottamisen pituus voi olla enintään yksi vuosi.


OLETKO KESKEYTTÄNYT OPINNOT -kirje lähetetään opiskelijalle (alaikäisen kohdalla kopio myös huoltajalle), kun

 • opiskelija on ollut poissa opinnoista kaksi viikkoa ilman hyväksyttyä syytä

Jos opiskelija ei kahden viikon aikana reagoi kirjeeseen, hänet katsotaan eronneeksi oppilaitoksesta. Jos opiskelija ottaa yhteyttä määräajassa, mutta ei sitoudu opintojen säännölliseen suorittamiseen, katsotaan opiskelija eronneeksi oppilaitoksesta.

Päivitetty: 22.6.2017