Seuraamukset järjestyssääntöjen rikkomisesta

Opiskelijalle, joka häiritsee opetusta tai rikkoo järjestyssääntöjä tai menettelee vilpillisesti, voidaan antaa kirjallinen varoitus. Kirjallisen varoituksen antaa rehtori. Laki ammatillisesta perus-koulutuksesta (630/1998, 12.8.2011) määrää seuraavaa:

”35 § Kurinpito
Opiskelijalle voidaan antaa kirjallinen varoitus, jos hän:

  1. Häiritsee opetusta;
  2. Käyttäytyy väkivaltaisesti tai uhkaavasti;
  3. Menettelee vilpillisesti tai muuten rikkoo oppilaitoksen järjestystä;
  4. Kieltäytyy 34 a §:ssä tarkoitetun huumausainetestiä koskevan todistuksen esittämisestä; taikka
  5. On 34 a §:ssä tarkoitetun selvityksen perusteella käyttänyt huumausaineita muihin kuin lääkinnällisiin tarkoituksiin siten, että hänen toimintakykynsä on heikentynyt.

Jos teko tai laiminlyönti on vakava tai jos opiskelija jatkaa 1 momentissa tarkoitettua epäasiallista käyttäytymistä kirjallisen varoituksen saatuaan, hänet voidaan erottaa oppilaitoksesta määräajaksi, enintään yhdeksi vuodeksi sekä erottaa asuntolasta määräajaksi tai opintojen jäljellä olevaksi ajaksi.

”Jos opiskelija kieltäytyy 32 a §:n 1 momentissa tarkoitetuista terveydentilan toteamiseksi suoritettavista tarkastuksista ja tutkimuksista, häneltä voidaan pidättää oikeus opiskeluun siihen asti, kunnes hän suostuu tarvittaviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin. Jos opiskelija kieltäytyy 32 a §:n 4 momentissa tarkoitetusta rikosrekisteriotteen nähtäväksi antamisesta, häneltä voidaan pidättää oikeus opiskeluun siihen asti, kunnes hän suostuu toimittamaan rikosrekisteriotteen nähtäväksi.”


HUOM!
Opiskelijan määräaikaisesta erottamisesta oppilaitoksesta tai asuntolasta erottamisesta päättää koulutuksen järjestäjän asettama seuraamustoimikunta (monijäseninen toimielin).


Alkoholin, huumausaineiden ja muiden päihteiden hallusapito ja/tai niiden vaikutuksen alaisena oleminen on aina vakava rikkomus ja alle 18-vuotiaiden osalta vakavasta rikkomuksesta on ilmoitettava huoltajalle ja asuinkunnan sosiaalitoimeen.

Opetusta häiritsevä opiskelija, voidaan määrätä poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan, taikka oppilaitkosen järjestämästä tilaisuudesta.

Opiskelijan osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään kolmen työpäivän ajaksi, jos on olemassa vaara, että toisen opiskelijan tai oppilaitoksessa tai muussa opetustilassa työskentelevän henkilön turvallisuus kärsii opiskelijan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi, taikka opetus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti opiskelijan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi. Opiskeluoikeuden eväämisestä päättää koulutuspäälikkö.