Esedun järjestyssäännöt

  1. Opiskelijan tulee osallistua opetukseen oman opiskelijaryhmän työjärjestyksen tai hänelle laaditun henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Opiskelijan tulee suorittaa vaadittavat oppimistehtävät ja harjoitukset sovittuun määräaikaan mennessä. Opiskelijan on selvitettävä mahdolliset poissaolonsa ryhmänohjaajalle. Alaikäisen opiskelijan osalta poissaolot selvittää huoltaja. Poissaolojen selvittäminen tehdään Wilman kautta. Ennalta tiedettyihin poissaoloihin opiskelijan tulee etukäteen anoa lupa ryhmänohjaajalta ja koulutuspäälliköltä. Aiheettomiin poissaoloihin puututaan. Jos aiheettomia poissaoloja on yli 105 tuntia, opiskelija voi saada kirjallisen varoituksen. Jos aiheettomien poissaolojen määrä ylittää 140 tuntia, voidaan opiskelija erottaa määräajaksi oppilaitoksesta.

  2.  Ammatillisena peruskoulutuksena suoritettavassa koulutukusessa opiskelijan tulee ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain (630/1998) 31 §:n mukaan suorittaa opintonsa enintään yhtä vuotta opintojen laajuudeksi määriteltyä aikaa pidemmässä ajassa, jollei opiskelijalle perustellusta syystä myönnetä suoritusaikaan pidennystä. Opiskelija, joka ei ole suorittanut opintojaan edellä mainitussa ajassa, katsotaan eronneeksi. Eronneeksi katsotaan myös opiskelija, joka pätevää syytä ilmoittamatta on poissa opetuksesta, ja on ilmeistä, ettei hänen tarkoituksena ole jatkaa opintojaan. Ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998) mukaisessa näyttötutkintona suoritettavaan perustutkintoon valmistavassa koulutuksessa tutkinnon suorittajan opiskeluaika määräytyy henkilökohtaistamissuunnitelman mukaan.

  3. Kiusaamisesta, syrjinnästä tai muunlaisesta häirinnästä tulee välittömästi ilmoittaa ryhmänohjaajalle tai muulle henkilöstöön kuuluvalle. Oppilaitoksen kiusaamisen vastainen toimintamalli on kirjattu Opiskeluhuoltosuunnitelmaan.

  4. Oppilaitos ei vastaa opiskelijoiden henkilökohtaisesta omaisuudesta. Oppilaitoksen omaisuus on hankittu opiskelua varten. Oppilaitoksen, opettajan tai toisen opiskelijan omaisuutta ei saa turmella tai kadottaa. Jos opiskelija huomaa näin tapahtuneen, hänen tulee ilmoittaa välittömästi asia ryhmänohjaajalle tai muulle henkilökuntaan kuuluvalle. Näin autetaan korvauksen perimistä vahingon aiheuttaneilta. Tahallaan tai huolimattomuuttaan aiheutetun vahingon joutuu vahingontekijä korvaamaan itse. Tietoteknisten laitteiden käytössä opiskelijoiden tulee noudattaa erikseen laadittuja tietotekniikan opiskelukäytön sääntöjä.

  5. Alkoholin, huumausaineiden ja muiden päihteiden hallussapito ja/tai niiden vaikutuksen alaisena oleminen on kielletty oppilaitoksen alueella mukaan lukien asuntolat. Tupakointi on kielletty oppilaitoksen alueella, samoin oppilaitoksen järjestämissä tilaisuuksissa, vierailuilla ja edustustehtävissä. Myös alkoholin, huumausaineiden ja muiden päihteiden käyttöön sekä tupakointiin liittyvien välineiden (myös nuuska ja sähkötupakka) käyttö ja näkyvä esilläpito oppilaitoksessa on kielletty. Alkoholin, huumausaineiden ja muiden päihteiden hallussapito, käyttäminen ja niiden vaikutuksen alaisena oleminen on kielletty myös oppilaitoksen järjestämillä koti- ja ulkomaanmatkoilla (mm. kv-vaihdot ja vierailut, kilpailumatkat).

  6. Jokaisen tulee noudattaa työturvallisuus- ja työsuojeluohjeita ja -sääntöjä. Samoin jokaisen tulee ilmoittaa havaitsemistaan mahdollisista turvallisuuteen liittyvistä puutteista henkilökuntaan kuuluvalle. Jokainen on myös omalta osaltaan vastuussa omasta ja muiden turvallisesta liikkumisesta oppilaitoksen alueella ja sen läheisyydessä. Kaikilla opiskelijoilla on velvollisuus osallistua oppilaitoksessa järjestettäviin pelastautumisharjoituksiin.

  7. Autojen, moottoripyörien, mopojen ja skoottereiden pysäköinti on sallittu vain siihen osoitetuilla alueilla. Ajoneuvojen tarpeeton käyttö oppilaitoksen alueella opiskelupäivän aikana on kielletty. Oppilaitoksen piha-alueella liikuttaessa on noudatettava erityistä varovaisuutta sekä noudatettava yleisiä liikennemääräyksiä.

  8. Matkapuhelimet ja muut mobiililaitteet on opetuksen aikana pidettävä suljettuina, ellei niitä erikseen käytetä opiskelutarkoituksiin. Kamerakännykän käytössä on noudatettava hyviä tapoja ja huomioitava yksityisyyden suoja. Myös kaikenlaisten musiikkisoitinten käyttö on kielletty opetuksen aikana, ellei niitä erikseen käytetä opiskelutarkoituksiin.

  9. Oppilaitoksessamme noudatetaan hyviä käytöstapoja. Päällysvaatteet ja päähineet jätetään niille varattuihin paikkoihin. Hyviin tapoihin kuuluu myös asiallinen kielenkäyttö (ei kiroilua, nimittelyä yms.) ja kohtelias suhtautuminen kanssaihmisiin, sekä opiskelijoihin että henkilökuntaan kuuluviin.