Opiskelu ammatillisella toisella asteella

» Ammatillinen peruskoulutus
» Näyttötutkinto

Ammatillinen peruskoulutus

Keskeistä osaamisperusteisuus

Ammatillisena peruskoulutuksena suoritettavan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Opinnot kestävät pääsääntöisesti kolme vuotta. Aikaisemmin hankittua osaamista tunnistetaan ja tunnustetaan osaksi tutkintoa, jos se vastaa tutkinnon ammattitaito- tai osaamisvaatimuksia. Tällä vähennetään opintojen päällekkäisyyttä ja opiskeluaikasi mahdollisesti lyhenee.

Opintojen rakenne


HOPS (henkilökohtainen opiskelusuunnitelma)

HOPS on suunnitelma opintojesi etenemisestä. HOPS voi pitää sisällään erilaisia oppimisen suoritustapoja ja tavoitteita, opiskeluun liittyviä valintoja sekä opintojen ajoitusta. Laadit HOPSin yhdessä ryhmänohjaajasi kanssa opintojen alkaessa.

Työssäoppiminen

Ammatilliseen perustutkintoon sisältyy työssäoppimista vähintään 35 osp. Työssäoppimisen tavoitteena on, että opit osan tutkintoon kuuluvasta ammattitaidosta todellisessa työympäristössä.

HUOM! Oppilaitos maksaa ateriakorvausta 3,60 €/työpäivä, jos joudut maksamaan itse aterioinnin työssäoppimisjakson aikana. Korvaus maksetaan työssäoppimisjakson päätyttyä palautettuasi ateriakorvaushakemuksen asianmukaisesti täytettynä.

Ammattiosaamisen näyttö

Opiskellessasi ammatillisia opintoja, osoitat osaamisesi käytännön työtehtävissä eli ammattiosaamisen näytöissä. Ne sijoittuvat koko opintojen ajalle, ja niissä arvioidaan, kuinka hyvin olet saavuttanut tutkinnon perusteissa määritellyn keskeisen osaamisen.

Arviointi

Oppimisen arvioinnilla tarkoitetaan jatkuvaa opintojen aikaista kannustavaa ja motivoivaa palautetta siitä, mitä jo osaat ja missä sinun pitää vielä kehittyä. Teeman päätyttyä sinulle annetaan opintosuoritusrekisteriin merkintä S = oppimistavoitteet saavutettu tai SK = oppimistavoitteiden saavuttaminen kesken.

Osaamisen arvioinnissa arvioidaan ammattitaitovaatimusten tai tavoitteiden saavuttamista. Ammatillisten tutkinnon osien osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä, jota täydennetään mahdollisella muulla arvioinnilla.

Arviointi-asteikko on valtakunnallinen ja siinä on määritelty hyväksyttävän suorituksen, tyydyttävän (T1), hyvän (H2) ja kiitettävän (K3) osaamisen tasot. Tutkinnon osan arvosanasta päättää opetuksesta vastaavat opettajat. Opettajat kirjaavat arvosanasi opintosuoritusrekisteriisi kahden viikon kuluessa tutkinnon osan suorittamisesta.

Uusiminen ja korottaminen

Jos et ole suorittanut tutkintoon kuuluvia opintoja tai ammattiosaamisen näyttöjä hyväksytysti tai jos haluat korottaa saamaasi arvosanaa, järjestetään mahdollisuus uusimiseen tai korottamiseen.

Arvosanan korottaminen koskee ainoastaan koko tutkinnon osan arvosanaa.

Jos olet tyytymätön tutkinnon osan arviointiin, voit pyytää siihen suullisesti tai kirjallisesti oikaisua opettajalta tai muulta päätöksen tehneeltä henkilöltä 14 päivän kuluessa siitä, kun sinulla on ollut mahdollisuus saada arvioinnin tulokset tietoosi. Jos olet oikaisupyynnön jälkeen tyytymätön päätökseen, voit hakea siihen kirjallisesti oikaisua Ammattiosaamisen näyttöjen toimikunnalta 14 päivän kuluessa siitä, kun olet saanut tiedon päätöksestä. Toimikunta voi velvoittaa tekemään uuden arvioinnin, jos arviointipäätös on sen mielestä virheellinen.

Todistus

Kun valmistut, saat tutkintotodistuksen. Tutkintotodistus on kaksiosainen ja se sisältää päättötodistuksen ja näyttötodistuksen.